Algemene voorwaarden

Nouveau Lashes

Artikel 1 Definities

1.1: Leverancier: Company Beauty Supply Glaw (kvk: 71714065 

BtwNL858821242B01, adres: Rivium Boulevard 301, 2909LK Capelle aan den IJssel )

(hierna te noemen: “BSG”) de rechtspersoon die producten en/of diensten van Nouveau Lashes vanuit de webshop en website aan kopers aanbiedt.

 

1.2: Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BSG een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst

(op afstand) met BSG aangaat.

1.3: Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met BSG.

1.4: Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door BSG georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.5: Dag: kalenderdag.

1.6: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Deze bedenktijd betreft 14 dagen nadat de overeenkomst op afstand is gesloten.

1.7: Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.8: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/ (koop)overeenkomsten (op afstand) en leveringen tussen BSG en de koper of andere derde, waarbij BSG diensten of goederen aan de koper verkoopt, dan wel levert.

2.2: Voordat of gelijktijdig met het sluiten van de overeenkomst (op afstand), wordt de tekst van deze

Algemene Voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij BSG zijn in te zien en zij op verzoek van de

koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3: Alle diensten aan de kant van BSG, onder welke benaming deze bekend mochten zijn en op welke wijzen dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

2.4: De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging en/of

ondertekening van BSG en de koper.

2.5: Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders door BSG is bepaald.

2.6: In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de

overige bepalingen volledige kracht behouden en zullen BSG en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van een dergelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Nouveau Lashes (handelend onder de naam BSG)

3.1: BSG is een bedrijf dat wimper- en wenkbrauwtrainingen, producten en diensten aanbiedt aan haar klanten. BSG is zowel een groothandel als webshop en biedt tevens diensten aan, waaronder opleidingen.

3.2: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van producten, dan wel

de levering van diensten die via de webshop – www.nouveaulashes.nl – besteld zijn. BSG is per e-mail bereikbaar op webshop@nouveaulashes.nl.

Artikel 4 Overeenkomsten

4.1: De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en

het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2: Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BSG onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BSG is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

4.3: BSG zal bij elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal BSG daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4: Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 Verplichtingen van de koper

5.1: Door het gebruikmaken van de diensten van BSG, dan wel het bestellen van producten bij BSG

neemt de koper een betalingsverplichting op zich voor door BSG verleende diensten en/of producten.

5.2: De koper dient ervoor te zorgen dat alle door BSG gevraagde gegevens, evenals alle gegevens waarvan de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en in de door BSG gewenste vorm aan BSG ter beschikking worden gesteld.

5.3: BSG dient in ieder geval tijdig te worden geïnformeerd over bepaalde wensen ideeën van de koper

die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.4: De koper draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De koper vrijwaart BSG voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. Bij fraude, het weigeren informatie aan te leveren en misbruik maken van omstandigheden, heeft BSG het recht om de overeenkomst op te zeggen, waarbij de koper geen recht van restitutie toekomt.

Artikel 6 Verplichtingen van Nouveau Lashes

6.1: BSG neemt – met het aangaan van een overeenkomst met de koper – de verplichting op zich om de diensten, dan wel producten te leveren.

6.2: Op BSG rust een resultaatsverplichting ten aanzien van de bestelde producten door de koper. BSG is verplicht om na het voldoen van de verplichtingen van de koper het bestelde product, dan wel de bestelde producten te leveren.

6.3: Op BSG rust een inspanningsverplichting ten aanzien van de levering van diensten. BSG is verplicht om de dienst naar beste inspanning te verrichten. Deze inspanningsverplichting kan zien op bijvoorbeeld

– niet limitatief – het geven van opleidingen, cursussen en/of workshops.

6.4: BSG is – met inachtneming van de bepalingen in artikel 7 – verplicht om het aanbod van producten en diensten te voorzien van de nodige informatie die voor de koper duidelijkheid geeft in de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder zal BSG de volgende informatie op de website, dan wel direct na aankoop van het product of de dienst, vermelden:

De prijs exclusief BTW;

Verzendkosten;

Productomschrijving, waaronder de beschikbare kleuren, maten en soort materialen;

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

De termijn waarbinnen de koper het product of de dienst kan verwachten;

Het herroepingsrecht.

Artikel 7 Aanbod van producten en diensten in de webshop

7.1: BSG zal via de webshop het aanbod doen voor de verkoop van producten, opleidingen, cursussen,

workshops en eventuele andere diensten. Ieder aanbod van BSG is vrijblijvend en kan door BSG worden gewijzigd, dan wel worden ingetrokken.

7.2: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7.3: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.

7.4: De door BSG getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van

de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke

(schrijf)fouten in het aanbod binden BSG niet. BSG kan nimmer garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

7.5: Alle afbeeldingen en vermelde specificaties dienen slechts als indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen

8.1: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door BSG is aangegeven, luiden alle aangegeven prijzen in Euro’s en zijn deze exclusief BTW en andere heffingen van welke aard dan ook opgelegd van overheidswege of marge regeling.

8.2: Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de niet-overeengekomen als overeengekomen prijzen doorberekend.

8.3: Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.

Artikel 9 Betaling

9.1: Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Na het sluiten van de overeenkomst stuurt BSG een factuur naar de koper, wat binnen de vervaldatum betaald dient te worden.

9.2: BSG is gerechtigd, bij elke uitvoering van een overeenkomst betaling van het geleverde te vorderen.

9.3: BSG stuurt aan de koper een betalingsherinnering indien de betalingstermijn is verstreken. Deze herinnering wijst de koper op zijn verzuim en geeft deze de gelegenheid om binnen 14 dagen na dagtekening te betalen.

9.4: MBC is na verloop van de voornoemde termijn bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling of

aankondiging tot invordering over te gaan van het aan MBC verschuldigde bedrag. MBC zal na uitblijven van enige betaling na de betalingsherinnering buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen van minimaal € 40,-.

9.5: Indien BSG de vordering ter incasso uit handen geeft, is de koper de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief zoals neergelegd in de Wet Incasso Kosten, dan wel de opvolger van deze wet, vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van BSG om in plaats daarvan de daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

9.6: Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is BSG gerechtigd om (de uitvoering van) daarmee samenhangende overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden.

9.7: De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld bij

BSG te melden.

9.8: BSG kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling vereisen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 Levering van producten en diensten

10.1: BSG streeft ernaar om de producten en/of diensten zo snel mogelijk te leveren. In beginsel streeft BSG ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

10.2: BSG houdt de koper op de hoogte van de stand van zaken bij de aankoop van een product en/of dienst en maakt de levertijd kenbaar aan de koper.

10.3: Indien een product – dat tijdelijk niet op voorraad is – door de koper wordt besteld, zal door BSG

worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

10.4: Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

10.5: Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft BSG het recht iedere levering als een

afzonderlijke transactie te beschouwen.

10.6: BSG behoudt zich het recht voor om de diensten en/of producten niet te leveren indien de koper niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan binnen de overeengekomen betalingstermijn.

10.7: De diensten en/of producten kunnen afwijken van de getoonde foto’s op de internetsite van BSG (www.menataupe.nl). Dit maakt BSG niet aansprakelijk en geeft de koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.8: Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 11 Herroepingsrecht bij levering van producten

11.1: Bij de aankoop van producten door consumenten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan BSG bekend gemaakte vertegenwoordiger.

11.2: Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BSG retourneren, conform de door BSG verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.3: Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen

14 dagen – na ontvangst van het product – kenbaar te maken aan BSG. Het kenbaar maken dient de consument schriftelijk per e-mail of per brief te doen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld middel van een bewijs van verzending.

11.4: Indien de consument niet volgens de hierboven genoemde termijnen kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dan wel het product niet aan BSG heeft teruggezonden, is de koop een feit.

11.5: Een uitzondering op het herroepingsrecht betreft het geval indien het gaat om de verkoop van producten of levering van diensten die vallen onder de wettelijke uitzonderingen zoals bedoeld in artikel

6:230p BW. Dit ziet bijvoorbeeld op – niet limitatief – het op maat maken van een product of dienst zoals de consument wenst.

Artikel 12 Herroepingsrecht bij levering van diensten

12.1: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

12.2: Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten tot de door BSG bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 13 Kosten in geval van herroeping

13.1: Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal BSG de totale koopprijs aan de consument retourneren.

13.2: Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal BSG dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door BSG of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

13.3: De kosten en het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1: BSG behoudt de eigendom van de door haar aan de koper verkochte goederen zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De koper is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige behandeling van het product en beschikt niet over het recht om de goederen aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen, uit de ruimte van levering te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daar bijkomende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en garantie

15.1: BSG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en zorgvuldig uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap, en kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van BSG, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

15.2: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van BSG.

15.3: Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van BSG, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde diensten en/of producten.

15.4: BSG staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het

aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

15.5: Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan BSG schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

15.6: De garantietermijn van BSG komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. BSG is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing

door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

15.7: De garantie geldt niet indien:

a. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van BSG en/of op de verpakking behandeld zijn;

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid

heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 16 Overmacht

16.1: BSG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de koper in geval van overmacht.

16.2: Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken waarop BSG geen

invloed kon uitoefenen.

16.3: BSG kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één mand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 17 Klachten

17.1: Onder klachten wordt verstaan: alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

17.2: Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de overeenkomst kunnen door de koper bij BSG slechts geldend worden gemaakt door deze schriftelijk kenbaar te maken binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan.

17.3: Klachten ontvangen na voornoemde periode zullen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en Forumkeuze

18.1: De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

18.2: Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, tenzij een geschil voor het Kantongerecht dient, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.